Wednesday, July 22, 2009

Definisi Kaedah Penyelidikan Kualitatif

Pendekatan kualitatif adalah penyelidikan yang menggunakan analisis data bagi menyelidik ciri-ciri yang ada pada gejala yang diselidiki, dengan setiap ciri yang ditemui akan dipastikan kewujudannya dan dihuraikan sama ada jarang atau sering ditemui; ia juga adalah koleksi, analisis, dan tafsiran cerita komprehensif dan data visual untuk mendapat gambaran tentang satu fenomena tertentu menggunakan kaedah-kaedah kajian kualitatif didasarkan kepercayaan yang berlainan dan direka bentuk untuk tujuan berbeza daripada kaedah-kaedah kajian kuantitatif. (Asmah Hj. Omar 2008:34-35. Gay, LR, Geoffrey E.Mills,& Peter Airasian. 2009:8. Neuman, W. Lawrence.2006:15-19)

No comments:

Post a Comment